Het gemeentelijk onderwijs wil mensen vormen die in de samenleving van morgen ten volle hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen tegenover zichzelf en de gemeenschap. In ons pedagogisch project voeden wij de kinderen op, zonder afbreuk te doen aan hun fundamentele vrijheden en rechten, tot mensen die in staat zijn niet alleen hun persoonlijke belangen, maar ook deze van de collectieve gemeenschap te verdedigen. Daarom is voor onze school opvoeden in een geest van verdraagzaamheid en eerbied voor andermans opvattingen en goederen, van het grootste belang.

De identiteitskenmerken van het gemeentelijk onderwijs kan je nalezen, via deze website:

https://www.ovsg.be/gemeentelijk-onderwijs/identiteit-gemeentelijk-onderwijs

Binnen deze identiteit stelt onze school zich volgende prioriteiten bij de opvoeding van de kinderen:

Deze waarden zijn terug te vinden in de missie en visie die we met de drie Nijlense GOEZO!-scholen hebben uitgewerkt en waarvan we overtuigd zijn deze na te streven en uit te dragen. De missie en visie van GOEZO!N vormt een brug met de missie en visie van de gemeente Nijlen.

Om deze doelstellingen te realiseren zal er vanuit de school in de eerste plaats worden beroep gedaan op de deskundigheid van het onderwijzend personeel.

Niet alleen de methodisch-technische vaardigheden zijn hier van belang, ook de houding en het gedrag van de opvoeders zijn als voorbeeldfunctie essentieel om de onderwijsdoelstellingen te bereiken.

Onze missie en visie zijn de leidraad voor al onze stakeholders (directie, leerkrachten, medewerkers, leerlingen, …).

De leerkracht is niet enkel een “leider” maar ook een “begeleider”.

Het didactisch werken in de klas zal voortdurend geactualiseerd en – indien nodig – herzien worden. Wij staan open voor vernieuwingen zowel op technisch als didactisch –pedagogisch vlak. Laptops, chromebooks, digisprong, STEM, duowerk, hoekenwerk, contractwerk, leerlingvolgsysteem, observatielijsten, zorgbreedte … zijn geen loze begrippen maar middelen om motivatie, verantwoordelijkheidszin, zelfvertrouwen en creativiteit aan te wakkeren en te benutten.

Hoewel er van de kinderen grote inspanningen gevraagd worden, blijft het didactisch gebeuren kindvriendelijk. De school zal zich bijzonder inspannen om het leren aantrekkelijk en actief te maken door aangepast didactisch materiaal te gebruiken, door het organiseren van leeruitstappen en culturele activiteiten en door het aan te passen aan èlk kind door differentiatie en remediëring.

“Welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid” zijn woorden die ons niet vreemd zijn!

De ontwikkelingsdoelen bij de kleuters (OD) en de eindtermen in de lagere school (ET), gebaseerd op de leerplannen van OVSG, hebben een verticale (van kleuter naar zesde leerjaar)  en horizontale (tussen de graden, parallelklassen en  vestigingsplaatsen) samenhang.

Het schoolteam werkt nauw samen methet C.L.B., een belangrijke schakel en begrip in de kinderbegeleiding.

Maar een opvoedingsproject kan pas slagen als ouders en school in een open dialoog  

hun waarden respecteren en aanvaarden. In het belang van het kind is een zo groot

mogelijke samenwerking tussen school en ouders noodzakelijk.

Een open en duidelijke communicatie is voor ons dan ook van groot belang!